گواهینامه های صادر شده بر اساس OWAPS

1- برنامه کاربردی تحت وب “آبیاری تحت فشار و تولیدات گیاه”بر روی سیستم مدیریت فرآیندهای سازمانی ارشک (بنا به درخواست شرکت پارسه رایانه توس و برای نسخه نصب شده در اداره کل جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی )

2- برنامه کاربردی تحت وب سیستم مدیریت فرآیندهای سازمانی ارشک ( بنا به درخواست شرکت پارسه رایانه توس و برای نسخه نصب شده در اداره کل بهزیستی استان خراسان رضوی )