باج افزار

پیشگیری و مقابله با باج افزار wannacrypt/ بیشترین آلودگی در تهران و اصفهان

مرکز ماهر ایران فایل زیر را به منظور پیشگیری و مقابله با باج افزار wannacrypt منتشر نمود.

مرکز ماهر بیشترین آلودگی به باج‌افزار wannacryp را مربوط به استان‌های تهران و اصفهان اعلام کرد.

دریافت فایل pdf

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *